Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης -ΚΔΗΦ

 

Αποτίμηση της Πράξης Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής – ΚΔΗΦ – Ι.Π.Α.Π ‘’Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’

 

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το συνημένο αρχείο εδώ

 

              

 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

 

Το Ι.Π.Α.Π « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ » – Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΚΔΗΦ -  Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''», με κωδικό MIS 5001577.

 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε 97 ωφελούμενους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Κ.Δ.Η.Φ  Ι.Π.Α.Π « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ » στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του φορέα επί της οδού Θεοτόκου 2 στο Ίλιον, από εξειδικευμένο προσωπικό, για 8 ώρες 5 ημέρες ανά εβδομάδα για 3 έτη.

 

Για κάθε ωφελούμενο του προγράμματος δημιουργείται εξατομικευμένο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών βάσει των αναγκών του και της λειτουργικότητάς του, το οποίο περιλαμβάνει την παροχή  Ιατρικών και διεπιστημονικών θεραπευτικών υπηρεσιών, διατροφή και μετακίνηση των ωφελούμενων από και προς το Ίδρυμα.

 

 

                

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

--

Εργαλειοθήκη για την Διαφορετικότητα

 

To πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη για την Διαφορετικότητα» της ΕUSE σχεδιάστηκε από 4 ομάδες εργασίας κατανεμημένες με γεωγραφικά κριτήρια και στοχεύει στη μεταφορά και προσαρμογή της Εργαλειοθήκης της Υποστηριζόμενης Εργασίας και σε  άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και όχι μόνο στα ΑμεΑ.

Το εγχειρίδιο καταγράφει τη μεθοδολογία της Υποστηριζόμενης Εργασίας προσαρμοσμένη στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χρησιμοποιείται για τη  βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ομάδων στόχου.

H αυθεντική Εργαλειοθήκη περιλαμβάνει μια σειρά από «Έγγραφα θέσης» και «Οδηγούς Διαδικασίας» και είναι διαθέσιμη στο www.theotokos.gr. Tα Έγγραφα Θέσης παρέχουν σημαντικές πληροφορίες όχι μόνο στους Οργανισμούς και στους επαγγελματίες αλλά επίσης στα Αμεα, στους γονείς /παιδαγωγούς και στους σχεδιαστές πολιτικής. Οι Οδηγοί Διαδικασίας είναι περισσότερο εκπαιδευτικοί και πρακτικοί παρέχοντας βασική και εξειδικευμένη πληροφόρηση και χρήσιμες συμβουλές στο πως θα εφαρμόσει κανείς συγκεκριμένες δραστηριότητες της Υποστηριζόμενης Εργασίας. Είναι δομημένη σε 4 ενότητες:

  • Δέσμευση πελάτη (Υποψήφιος Εργαζόμενος)
  • Επαγγελματικό προφίλ
  • Εύρεση Εργασίας και Δέσμευση Εργοδότη
  • Υποστήριξη εντός και εκτός της Θέσης Εργασίας

Στα πλαίσια του Προγράμματος έγινε η διενέργεια μιας ανάλυσης αναγκών αναφορικά με τον οικονομικό αποκλεισμό των ατόμων σε μειονεκτούσες καταστάσεις (π.χ. νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, κατάδικοι και αποφυλακισθέντες και άτομα πρώην χρήστες ουσιών).

Το προϊόν που παρήχθη είναι η «Ανάλυση Αναγκών»

 

"Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης"
Το ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του υλοποίησε με επιτυχία το έργο με τίτλο “Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος «Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες Αναπτυξιακές Ανεπάρκειες στην Κοινωνία της Πληροφορίας”. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015 και περιλαμβάνει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο από στενά συνδεδεμένες αναπτυξιακές δράσεις, που εντάσσονται στους κάτωθι άξονες ανάπτυξης:
α. Ανάπτυξη της Αντίληψης καθώς και των Γνώσεων & Δεξιοτήτων των ειδικών ομάδων πληθυσμού, καθιστώντας την ενημέρωση, εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση προσβάσιμη από όλους (ακόμη και από τα άτομα που παρουσιάζουν τα σχετικά προβλήματα αλλά δεν είναι μέλη του Ιδρύματος) με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
β. Ενίσχυση της Ισότητας, της Προσβασιμότητας και της Βελτίωσης των συνθηκών Διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού και ειδικότερα ατόμων με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες, αναπτύσσοντας και διαθέτοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες καθιστούν τα άτομα αυτά ισότιμα μέλη της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει εν συγκρίσει με τον υπόλοιπο πληθυσμό που δεν παρουσιάζει τα σχετικά προβλήματα.
Βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής ΤΠΕ με γνώμονα την δυνατότητα ηλεκτρονικοποίησης όλων των πληροφοριών που παράγονται και τυγχάνουν διαχείρισης από το Ίδρυμα κατά την διάρκεια θεραπευτικής παρακολούθησης των εξυπηρετούμενων. Στο πλαίσιο του έργου αυτοματοποιήθηκαν επίσης διαδικασίες τόσο εσωτερικές όσο και οργανωσιακές, δηλαδή διαδικασίες που αφορούν στην επικοινωνία και συναλλαγή με τρίτους (γονείς, ειδικές κατηγορίες συνεργαζόμενων επαγγελματιών όπως ειδικοί νηπιαγωγοί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, λογοπεδικοί, εργοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι, μουσικοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί, υποψήφιοι εργοδότες, καθώς και λοιποί κοινωνικοί εταίροι, σύλλογοι και λοιποί ΜΚΟ). Επίσης, αυτοματοποιήθηκαν διαδικασίες που αφορούν στην καταγραφή, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και επεξεργασία στοιχείων που συνθέτουν τον προνοιακό φάκελο των εξυπηρετούμενων, από την προσχολική ηλικία έως και την υποστηριζόμενη εργασία αυτών με την χρήση της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth ICF and ICF-CY) ενός εργαλείου το οποίο αποτελεί βασικό πυρήνα του νέου ηλεκτρονικού προνοιακού φακέλου. Σκοπός της προαναφερθείσας δράσης είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση του ιστορικού, της εξέλιξης και της προόδου των εξυπηρετούμενων από το ειδικευμένο θεραπευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος, αλλά και η υποστήριξη των διαδικασιών λήψης απόφασης και σχεδιασμού πολιτικής σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές θεραπείας, κοινωνικής και εκπαιδευτικής αποκατάστασης που εφαρμόζονται. Επιγραμματικά στο έργο αναπτύσσονται οι παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης προνοιακού φακέλου κατά ICF & ICF - CY και διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών συναλλαγής του Ιδρύματος με τρίτους
Δράση 2: Ανάπτυξη υποδομής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης & απασχόλησης
Δράση 3: Ψηφιοποίηση εγγράφων εξυπηρετούμενων μελών
Δράση 4: Επιστημονική υποστήριξη, καθορισμός εγγράφων προς ψηφιοποίηση και καθοδήγηση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών σοβαρών παιγνίων

 

"Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες"
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 31/12/2015.
Στόχος του προγράμματος ήταν η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων. Το Πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.

 

"Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής"
Το πρόγραμμα ξεκίνησε 01/10/2012 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2013.
Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση προγραμμάτων για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε άτομα με αναπηρία.
Το έργο περιελάμβανε την παροχή υπηρεσιών:
• Προκατάρτισης
• Θεωρητικής Κατάρτισης
• Πρακτικής άσκησης και
• Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 

"Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως οφελούμενων ατόμων"
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2012.
Στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής:
• H ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
• H ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
• H βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑμεΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών.