Αξιολόγηση κατά Ταξινόμηση ICF / ICF- CY (Child Youth)

Την περίοδο 2013-2014 το Ίδρυμα υλοποίησε το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο Ψηφιακής Σύγκλισης.

 

Βάσει του συγκεκριμένου έργου αναπτύχθηκαν:

  • Ο Ηλεκτρονικός προνοιακός φάκελος, για την ηλεκτρονική διαχείριση και την περαιτέρω αξιοποίηση των προνοιακών δεδομένων εμβαθύνοντας τη διεπιστημονική λειτουργία του επιστημονικού και εκπαιδευτικού μας προσωπικού.
  • Η Διαδικτυακή πύλη
  • Τα serious games  (Εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια)
  • Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
  • Οι  αιτήσεις  & συναλλαγές
  • Η Τηλε-συμβουλευτική

Βασικός πυρήνας του νέου ηλεκτρονικού προνοιακού φακέλου αποτέλεσε, αρχικά, η ηλεκτρονική καταγραφή των εκπαιδευομένων του "Θεοτόκος" βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth ICF and ICF-CY).

 Το ICF μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία πολυχρηστική ταξινόμηση, σχεδιασμένη να εξυπηρετεί ποικίλες ειδικότητες σε διάφορους τομείς και μπορεί να είναι χρήσιμο για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εφαρμογών, π.χ. κοινωνική ασφάλιση, αξιολόγηση της διαχείρισης της υγειονομικής περίθαλψης και έρευνες πληθυσμών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

Ειδικότερα έχει σχεδιαστεί ώστε:

  • Να παρέχει μία επιστημονική βάση για την κατανόηση και τη μελέτη της υγείας και των σχετιζόμενων με την υγεία καταστάσεων, εκβάσεων και καθοριστικών παραγόντων.
  • Να καθιερώσει μια κοινή γλώσσα για την περιγραφή της υγείας και των σχετιζόμενων με την υγεία καταστάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών χρηστών (εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, ερευνητές , σχεδιαστές πολιτικής  συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.
  • Να επιτρέπει τη σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων μεταξύ των χωρών, των ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, των υπηρεσιών υγείας και του χρόνου που διατίθεται.
  • Να παρέχει ένα συστηματικό σχέδιο κωδικοποίησης για τα συστήματα πληροφοριών υγείας.

Στη συνέχεια επιχειρείται από τη Διεπιστημονική Ομάδα του "Θεοτόκος" ο σχεδιασμός της ατομικής θεραπευτικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης προς τους εκπαιδευόμενους, βάσει των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης ICF , προσπάθεια που θεωρείται καινοτόμα και βρίσκεται υπό εξέλιξη.