ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 
 ΗΛΙΚΙΕΣ : Από 20 έως 32 ετών
Σκοπός: Η  απόκτηση και η ανάπτυξη  κοινωνικών και βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών  απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές.
Η εξατομικευμένη κατάρτιση των νέων γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια .

Η κατάρτιση περιλαμβάνει τις εξής τέχνες/ειδικότητες:  
(Επιλέξτε παρακάτω)

Η παροχή τεχνικής εκπαίδευσης  στους νέους, γίνεται μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα, βασισμένα στις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους, σε εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό και άρτια  υλικοτεχνική υποδομή .
Συμπληρωματικά  εξυπηρετούνται και οι ανάγκες τους για απόκτηση και συντήρηση ακαδημαϊκών γνώσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι νέοι-ες :

  1. Διεκπεραιώνουν παραγγελίες και παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  2. Ετοιμάζουν τα προϊόντα που διατίθενται στις εορταγορές (bazaar) του Ιδρύματος

Πλαισιώνονται από θεραπευτικά και εμπλουτιστικά προγράμματα όπως:

  • ομάδες  επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης
  • ομάδες σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
  • προγράμματα ατομικής υγιεινής και φροντίδας
  • λογοθεραπεία
  • εικαστικά
  • μουσική
  • ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • γυμναστική

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Μπορείτε να επιλέξετε απο τις παραπάνω παραπομπές για κάθε Ομάδα του Τμήματος.